Равноап. вел. кн. Владимира, во св. Крещении Василия (1015)

Источник: https://days.pravoslavie.ru/images/ii431_3369.htmlСегодня Церковь вспоминает память равноапостольного кн. Владимира. Благодаря ему в 988 г. произошло великое событие — Крещение Руси.
В тропаре князь Владимир сравнивается с апостолом Павлом.
Как первый, так и второй приведены к истинной вере в Господа нашего Иисуса Христа удивительным чудом — были ослеплены и после принятия крещения прозрели не только телесно, но и духовно.

Тропарь, глас 4:

Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему до́бpаго би́сеpа,/ славнодеpжа́вный Влади́миpе,/ на высоте́ стола́ седя́ ма́теpе гpадо́в, богоспаса́емаго Ки́ева:/ испыту́я же и посыла́я к Ца́pскому гpа́ду/ уве́дети пpавосла́вную ве́pу,/ обpе́л еси́ бесце́нный би́сеp — Хpиста́,/ избpа́вшаго тя я́ко втоpа́го Па́вла,/ и оттpя́сшаго слепоту́ во святе́й купе́ли,/ душе́вную вку́пе и теле́сную./ Те́мже пpа́зднуем твое́ успе́ние,/ лю́дие твои́ су́ще:// моли́ спасти́ся держа́вы твоея́ Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.

Кондак, глас 8:

Подо́бствовав вели́кому апо́столу Па́влу в седи́нах, всесла́вне Влади́мире,/ вся я́ко младе́нческая мудрова́ния, я́же о и́долех тща́ния оста́вль,/ я́ко муж соверше́нный украси́лся еси́ Боже́ственнаго Креще́ния багряни́цею./ И ны́не Спа́су Христу́ в весе́лии предстоя́,// моли́ спасти́ся держа́вы Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.

Молитва первая

О вели́кий и пресла́вный уго́дниче Бо́жий, богоизбра́нный и богопросла́вленный, равноапо́стольный кня́же Влади́мире, свято́е и великоде́йственное ору́дие всеблага́го Про́мысла о спасе́нии наро́да Росси́йскаго! Ты отри́нул еси́ злове́рие и нече́стие язы́ческое, уве́ровал еси́ во Еди́наго И́стиннаго Триипоста́снаго Бо́га и, восприя́в свято́е Креще́ние, просвети́л еси́ све́том Боже́ственной ве́ры и благоче́стия страну́ Росси́йскую. Сла́вяще у́бо благодаря́ще Премилосе́рдаго Творца́ и Спаси́теля на́шего, сла́вим и благодари́м тя, вели́кий па́стырю и о́тче наш, я́ко тобо́ю позна́хом спаси́тельную ве́ру Христо́ву и крести́хомся во и́мя Пресвяты́я и Пребоже́ственныя Тро́ицы, то́ю же ве́рою изба́вихомся от пра́веднаго осужде́ния Бо́жия, ве́чнаго ра́бства диа́воля и а́дова мучи́тельства, то́ю ве́рою восприя́хом благода́ть всыновле́ния Бо́гу и наде́жду насле́дования Небе́снаго блаже́нства. Ты еси́ перве́йший наш вождь к Нача́льнику и Соверши́телю на́шего ве́чного спасе́ния, Го́споду Иису́су Христу́, ты еси́ ближа́йший предста́тель пред Престо́лом Царя́ ца́рствующих и те́плый моли́твенник и хода́тай о стране́ на́шей и о всех лю́дех, ты еси́ перве́йший вино́вник благослове́ний и ми́лостей Бо́жиих, почива́ющих на нас. И что еще́ рече́м? Не мо́жет язы́к наш изобрази́ти вели́чие и высоту́ благодея́ний твои́х, излия́нных на нас недосто́йных. Но, о неразу́мия и ослепле́ния на́шего! Прие́мше толи́кая благодея́ния, ни во что же вмени́хом я́ и отщети́хомя спаси́тельных плодо́в твои́х. Омы́вшеся бо от греха́ в купе́ли Креще́ния и обле́кшеся в оде́жду чистоты́ и неви́нности, оскверни́хом сию́ благода́тную оде́жду сту́деными дея́нии и помышле́нии на́шими. Отре́кшеся сатаны́ и а́ггелов его́, па́ки порабоща́емся ему́, служа́ще и́долом страсте́й на́ших, ми́ру, пло́ти и злым обы́чаем ве́ка. Сочета́вшеся Христу́, вы́ну оскорбля́ем Его́ беззако́нии на́шими, многообра́зными я́звами го́рдости, за́висти, зло́бы, злосло́вия, невоздержа́ния и презо́рства ко Святе́й Це́ркви. Прилепи́хомся всеце́ло к су́етным бла́гом, а́ки мня́ще во ве́ки пребыва́ти на земли́, не помышля́ем о Не́бе, о душе́, о сме́рти, о суде́, о несконча́емей ве́чности. Сего́ ра́ди воздвиза́ем на ся пра́ведный гнев и осужде́ние Бо́жие, ку́пно же оскорбля́ем и преогорчева́ем твою́ о́тчую любо́вь и попече́ние о нас, ты бо просвети́л еси́ нас святы́м Креще́нием, во е́же спосо́бствовати нам к получе́нию Небе́снаго блаже́нства и земна́го благоде́нствия, мы же неразу́мнии злым произволе́нием на́шим са́ми себе́ подверга́ем а́довым му́кам и вре́менным бе́дствием! Но, о всеблаги́й о́тче и просвети́телю наш, ми́лостив бу́ди к на́шим не́мощем, долготерпели́в ко грехо́м и непра́вдам на́шим, умоли́ Премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогне́вается на ны зело́ и не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да поми́лует и спасе́т нас, и́миже весть судьба́ми. Да всади́т в сердца́ на́ша спаси́тельный страх Свой, да просвети́т Свое́ю благода́тию ум наш, во е́же узре́ти нам бе́здну поги́бели, в ню́же стреми́мся, оста́вити стези́ нече́стия и заблужде́ний, обрати́тися же на путь спасе́ния и и́стины, неукло́нно исполня́ти за́поведи Бо́жии и уста́вы Святы́я Це́ркве. Моли́, благосе́рде, Человеколю́бца Бо́га, да яви́т нам вели́кую ми́лость Свою́, да изба́вит нас от наше́ствия иноплеме́нников, от вну́тренних нестрое́ний, мяте́жей и раздо́ров, от гла́да, смертоно́сных боле́зней, и от вся́каго зла, да пода́ст нам благорастворе́ние возду́ха и плодоно́сие земли́, да сохрани́т в су́дящих и нача́льствующих пра́вду и ми́лость, да даст духо́вным па́стырем непоро́чность жития́ и ре́вность о спасе́нии пасо́мых, всем же лю́дем усе́рдие в исполне́нии свои́х обя́занностей, взаи́мную любо́вь и единомы́слие, стремле́ние ко бла́гу оте́чества и Святы́я Це́ркве. Да распространи́т свет спаси́тельныя ве́ры в стране́ на́шей, во всех конце́х ея́, да обрати́т к правове́рию неве́рующих, да упраздни́т вся е́реси и раско́лы, да, та́ко пожи́вше в ми́ре на земли́, сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем тя, / святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире, / и чтим святу́ю па́мять твою́, / и́долы попра́вшаго // и всю Росси́йскую зе́млю святы́м Креще́нием просвети́вшаго.